Surgeries / Cymorthfeydd

The Welsh Assembly is increasing responsible for the issues that affect people most, such as health, social services, education and transport as well as local government, the environment and the economy.

I hold regular surgeries around the constituency and would be pleased to help with any issue you may have.   I’m able to meet with you face to face or on-line.  Whichever is most convenient, please use the e-form below or ring 01443 406400 to request a surgery date.  Please note that I am only able to meet with residents who live in the Pontypridd constituency.

Mae’r Cynulliad yn gynyddol gyfrifol am y pethau sy’n cael yr effaith fwyaf ar bobl, fel iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg a thrafnidiaeth yn ogystal â llywodraeth leol, yr amgylchedd a’r economi.

Rwy’n cynnal cymorthfeydd rheolaidd ar draws yr etholaeth a byddwn yn falch o’ch helpu gydag unrhyw broblemau. Gallaf gyfarfod â chi wyneb yn wyneb neu ar-lein. P’un bynnag sydd fwyaf cyfleus, defnyddiwch yr e-ffurflen isod neu ffoniwch 01443 406400 i ofyn am ddyddiad cymhorthfa. Nodwch mai dim ond trigolion sy’n byw yn etholaeth Pontypridd y gallaf gyfarfod â nhw.

To make an appointment please complete the e-form below or ring my office on 01443 406400.  Here’s the next available surgery dates.

Please fill in the details, we’ll be in touch within 2 working days with your appointment.

 

I wneud apwyntiad llenwch yr e-ffurflen isod neu ffoniwch fy swyddfa ar 01443 406400. Dyma ddyddiadau’r cymorthfeydd nesaf.

Llenwch y manylion ac fe gysylltwn ni â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith gyda’ch apwyntiad.

(required)
(required)
(required)
(required)
(required)
(required)

I’m delighted to offer this new facility.  To make an appointment please complete the e-form below or ring my office on 01443 406400.

Please fill in the details, we’ll be in touch within 2 working days with your appointment.

*
*
*
*
*
*
*

Rwy’n falch o allu cynnig y gwasanaeth newydd hwn. I wneud apwyntiad, llenwch yr e-ffurflen isod neu ffoniwch fy swyddfa ar 01443 406400.

Llenwch y manylion ac fe gysylltwn ni â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith gyda’ch apwyntiad.

I hold regular street surgeries, which means that I visit as many homes as I can in a particular area (weather permitting!)  This is especially useful when there’s an issue which affects a number of households.  If you want to nominate your street for a future date please contact my office on 01443 406400

Rwy’n cynnal cymorthfeydd stryd rheolaidd, sy’n golygu ymweld â chynifer o gartrefi â phosibl mewn ardal benodol (yn amodol ar y tywydd!) Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol pan mae yna fater sy’n effeithio ar nifer o gartrefi. Os hoffech enwebu’ch stryd ar gyfer dyddiad yn y dyfodol, ffoniwch fy swyddfa ar 01443 406400.

 

If you have restricted mobility, I can visit you in your home. To arrange a visit, please complete the form below, or please contact my office on 01443 406400 to arrange this.

Please fill in the details, we’ll be in touch within 2 working days with your appointment.

[ARForms id=105]

Os oes gennych chi broblemau symudedd, gallaf ymweld â chi yn eich cartref. I drefnu ymweliad, llenwch y ffurflen isod, neu ffoniwch fy swyddfa ar 01443 406400 i drefnu.

Llenwch y manylion ac fe gysylltwn ni â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith gyda’ch apwyntiad.

Dewiswch ffurflen ddilys